Czynniki chłodnicze

Czynniki chłodnicze

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (DzU 2015, poz. 881).

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (DzU UE nr L 150/195).

3. Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (DzU UE nr L 161/1).

4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (DzU UE nr L 92/3).

5. Dyrektywa ErP – rozporządzenie 640/2009 – (silniki IEC); 327/2011 (wentylatory); 1253/1254 (urządzenia wentylacyjne).

6. Protokół Montrealski

CZYNNIKI CHŁODNICZE – CEL DZIAŁAŃ

Na przestrzeni lat modyfikowano czynniki chłodnicze – od łatwopalnych i toksycznych w kierunku bezpiecznych rozwiązań, które były jednak mimo wszystko nadal niszczące dla środowiska naturalnego. To czyniło je krótkoterminowym rozwiązaniem. Techniczny rozwój, stosowanie norm bezpieczeństwa sprawiło, iż obecnie zmierzamy do długoterminowego rozwiązania z niskim oddziaływaniem czynników chłodniczych ODP i niskimi czynnikami chłodniczymi GWP.

DYREKTYWA UNII EUROPEJSKIEJ

W 2015 roku Unii Europejskiej weszło w życie nowe rozporządzenie UE nr 517/2014 w sprawie F-gazów, które zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie 842/2006. Nowa dyrektywa w znaczny sposób ogranicza paletę dostępnych czynników chłodniczych o wysokim GWP, czyli tzw. potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, a w niektórych przypadkach całkowicie ich zakazuje. Dyrektywa w zdecydowany sposób ogranicza stosowanie gazów HFC i zakazuje ich emisji.


Nowe rozporządzenie unijne zakłada, że do 2018 roku przemysł ma zredukować całkowitą ilość zużywanych F-gazów o 37%, natomiast do 2030 roku ma nastąpić obniżenie poziomu produkcji do zaledwie 21% wartości z roku 2015.

CZYNNIKI CHŁODNICZE – ELIMINACJA

Przez wiele lat R12, R22, R502 itp. były podstawowymi czynnikami w chłodnictwie domowym, handlowym, klimatyzacji i motoryzacji.

 

Niszczący wpływ na warstwę ozonu (O3) w stratosferze spowodował całkowite wyeliminowanie czynników CFC (Chloro-Fluoro-Węgle) – R12, R502 itp. i ograniczenie użycia czynników HCFC (Wodoro-Chloro-Fluoro-Węgle) – R22, R123 itp.

 

Czynnik chłodniczy, który jest lżejszy od powietrza, wędruje w górne warstwy stratosfery, gdzie reaguje z ozonem rozkładając go. Jest to bardzo negatywny wpływ freonów na atmosferę. Dlatego wycofano z produkcji i użytku czynniki typu CFC, a w drugiej kolejności HCFC.

RESTRYKCJE A NOWE CZYNNIKI CHŁODNICZE

Nowy czynnik chłodniczy powinien posiadać następujące, istotne nie tylko dla ochrony środowiska, ale i dla urządzeń i instalacji chłodniczych, własności:

ODP=0,

GWP <150,

dobre własności termodynamiczne, dobre właściwości przewodzenia ciepła w wymiennikach, niski stosunek ciśnień, wysoką objętościową wydajność chłodniczą, nie powodujący korozji elementów układu chłodniczego, stabilny, nietoksyczny, niepalny, dobrze mieszający się z olejami, łatwo osiągalny, tani.

CO W ZAMIAN – NOWA GENERACJA CZYNNIKÓW

Alternatywne czynniki chłodnicze są obecnie stosowane w najnowszych, instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Alternatywne czynniki chłodnicze, to m.in.:

 

R744 (dwutlenek węgla, CO2),

R717 (amoniak, NH3),

R32 (czynnik HFC o niskim współczynniku GWP),

R1234ze oraz R1234yf (hydrofluoroolefiny o niskim GWP),

R290 (propan), R1270 (propen, propylen), R600a (izobutan).

KIERUNEK ZMIAN WG LIDERÓW

Wybór czynnika chłodniczego powinien przebiegać zgodnie z długoterminową zrównoważoną strategią opartą o trzy główne parametry: przystępność, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Ważny jest: jak najniższy koszt cyklu życia, dostępność usług, wydajność operacyjna i bezpieczeństwo, oraz GWP czynnika chłodniczego.

 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat zyskują czynniki chłodnicze o niskich GWP. Dobrymi przykładami są CO2,  aplikacje do chłodnictwa komercyjnego, zwłaszcza Supermarketów, rozwiązania z zerowymi czynnikami chłodniczymi ODP, niskimi czynnikami chłodniczymi GWP.

CO2 jest szeroko stosowany w chłodnicach przemysłowych i ten trend jest rozwijany w UE (wg DANFOSS).

 

Amoniak nadal będzie bardzo dobrze akceptowany, szczególnie w przemysłowych zastosowaniach chłodniczych, chociaż jego toksyczność oznacza konieczność podjęcia środków bezpieczeństwa.

 

Oczekuje się, że te dwa rozwiązania wykorzystujące zarówno CO2  i amoniak będą dominowały w przyszłości.

KIERUNEK ZMIAN WG DANFOSS

Czynnik CO2/R744

 

ODP=0 (potencjał zubażania warstwy ozonowej)

GWP=1 (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)

NIEPALNY, NIETOKSYCZNY (N 378)

NISKA LEPKOŚĆ, WYSOKA GĘSTOŚĆ

WYSOKI PUNKT POTRÓJNY –56,6 0C/5.18 bar

WYSOKO CIŚNIENIOWY

NISKA TEMPERATURA KRYTYCZNA 31 0C/73,8 bar

WYSOKA OBJĘTOŚCIOWA WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA

MAŁE SPRĘŻARKI

MAŁE ŚREDNICE RUROCIĄGÓW SSAWNYCH

KIERUNEK ZMIAN WG CARRIER

Czynniki chłodnicze A2L są gotowe, wydajne i dostępne, a komponenty są aktualnie. Dla R1234ze stosuje się specjalne warunki. R1234ze jest klasyfikowany jako czynnik chłodniczy A2L, ale rzeczywiście tylko łatwopalny powyżej 30 ° C. Dlatego EN 378 (2014/68 / UE), która jest zharmonizowana z dyrektywą UE PED, nie uznaje R1234ze za a substancję niebezpieczną, ale jako płyn PED grupy 2. Ma to pozytywny wpływ materialną identyfikowalność rur i elementów konstrukcyjnych do normy średnicy na poziomie 100 mm, podczas gdy inne łatwopalne czynniki chłodnicze wymagają identyfikowalności przy 25 mm.

 

Po dwóch latach badań, Carrier podjął decyzję wyboru czynnika HFO-1234ze do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji z zastosowaniem sprężarek śrubowych.

Chcesz zapytać o usługę ?

Zadzwoń

+48 603 255 333

Napisz

serwis@magik.koscian.pl

Przyjedź

Pianowo, ul. Kwiatowa 5, 64-000 Kościan

Serwis Magik Sp. z o.o. S.k.

Spółka została wydzielona ze struktur firmy Magik Piotr Domagała, która oferuje pakiet urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych. Powstała, aby w jeszcze bardziej profesjonalny sposób zaspokajać potrzeby dotychczasowych klientów w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, jak również nowych partnerów oferując potrzebne im usługi.

Skontaktuj się z nami

Serwis Magik Sp. z o.o. Sp.k.

Pianowo, ul. Kwiatowa 6, 64-000 Kościan

+48 65 619 46 00 wew. 120

+48 603 255 333

serwis@magik.koscian.pl

www.serwismagik.pl

NIP 6981846371

Regon 367674205

Search